Kapalı Devre Kamera Sistemi Aydınlatma Metni

ÜÇYILDIZ LÜKS AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ (“CCTV”) AYDINLATMA METNİ


1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (“kişisel veri sahibi”) dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, veri sorumlusu ÜÇYILDIZ LÜKS AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak, saklanacak ve işlenecektir. İşbu Aydınlatma Metni, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

CCTV aracılığı ile toplanacak kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, suç teşkil edebilecek davranışları önlenmesi, Şirkete ait binalar ve çevresi ve buralarda çalışanların, ziyaretçilerin ve müşterilerin güvenliğinin sağlanması ana amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, hukuki, mali, denetim ve benzeri hizmet sağlayan tedarikçilerimize, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına, yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nin Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği maddesinde belirtilen amaçlar ile  sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz bina, tesis ve yerleşkelerinde bulunduğunuz sürelerde, işbu Aydınlatma Metni’nin (2) maddesinde yer verilen amaçlar kapsamında meşru menfaatimize ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak, kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Üçyıldız Lüks Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca:
a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı sitemizde (http://www.ucyildizkutu.com/kvkk) bulunan başvuru formunu talimatlara uygun olarak doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 41.CADDE NO:21 MELİKGAZİ/KAYSERİ     adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ucyildizambalaj@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.